• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Класному керівнику

Посадова інструкція класного керівника


1. Загальні положення

1.1. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.2 Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.3. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учні; правилами і нормами охорони праці, техніки безпки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором).

Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.


2. Функції

Основними напрямами роботи класного керівника є:

2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу.

3. Посадові обов'язки

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкування з товаришами, вчителями, батьками.

3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької неуспішності, забезпечує її усунення.

3.7. Сприяєздобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів та вимог суспільства.

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу.

3.10. Веде в установленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх заміняють).

3.12. Планує виховну роботу в класі.

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.15. Вносить пропозиції щодо покращення оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.

3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів чи класному журналі.

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.19. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, береучасть у діяльності методичного обєднання та інших формах методичної роботи, які прийняті у школі.

3.20. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, в побуті, громадських місцях.

4. Права

Класний керівник має право на :

4.1. Участь в управління школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі і гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності.Надання відповідних пояснень.

4.4 Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атетсації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обовязкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягання учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, пердбачених Статутом І правилами внутрішнього розпорядку школи.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту".

5.3. За завдані школі чи учасникам навчального процесу збитки з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків класний керівник несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки з посадою)

Класний керівник:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр відповідно до річного та перспективного плану роботи школи. План роботи затверджується директорм школи.

6.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчального семстру.

6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюються інформацією з питань, які входять до його компетенції , з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Поради для класного керівника


Програма вивчення сім'ї учня

1. Структура сім'ї, склад (повна чи неповна), співвідношення поколінь у родині, кількості дітей.

2. Батьки: вік, освіта, професія, улюблені заняття.

3. Матеріальний добробут сім'ї: загальний і середній заробіток, соціально-побутові умови.

4. Соціально-педагогічна спрямованість життя сім'ї: ставлення дорослих до своєї професії, особисті моральні якості, ставлення до виховання дітей, спрямованість виховного впливу матері та батька, зання учня про суть трудової діяльності своїх батьків, їхню громадянську позицію, ставлення батьків до навчання дітей, виконання ними громадянських доручень у класі, педагогічна активність батьків (участь у заходах, які проводяться для них у школі, обговорення з учителем проблем виховання і навчання своїх дітей, допомога вчителеві у формуванні колективу). Які методи виховання використовують батьки: живи як живеться, наказ, тиск, жорстокий контроль, вседозволеність, побажання, переконання, піклування, оберігання від труднощів, задоволення всіх бажань дитини, покарання, пояснення, приклад, нотація, обмеження задоволень. Педагогічне кредо батьків у вихованні дитини. Виховання хлопчиків, дівчаток. Ставлення батьків до формування правильних відносин між дітьми в сім'ї. Ставлення родини до першої закоханості. Виховання трудової підготовленості, орієнтація батьків відносно майбутьньої професії дитини. Погляди батьків на майбутню сім'ю своєї дитини і підготовка дітей до ролі чоловіка або жінки. Ставлення сім'ї до самовиховання, стимулювання намагань дитини вдосконалитися.

5. Внутрішньосімейні стосунки:
а) стиль взаємин між батьками (авторитарний, демократичний, конфліктний);
б) ставлення батьків до дітей: теплота - вимогливість, теплота - дозвіл, холодність - дозвіл, холодність - вимогливість;
в) ставлення дітей до батьків: повага, любов, піклування, грубість, егоїзм;
г) відносини між дітьми в сім'ї: діти дружать з батьками і сестами, допомагаютьїм у навчанні, ворожі стосунки, діти постійно конфліктують, намагаються завдати шкоди один одному (встановити причину);
д) загальна психологічна атмосфера в сім'ї: чи є в сім'ї порядок, оптимістичний настрій, чи все робиться хаотично, залежно від настрою будь-кого,дорослі і діти не привчені до порядку, немає постійного тону, сім'я живе емоційно бідно, замкнено;
е) виконання домашніх побутових справ у сім'ї: розподіл трудових обов'язків, спільне виконання трудомістких справ, участь дитини у домашніх справах.

6. Сімейні традиції: як у сім'ї відзначають свята календаря, сімейні дати, свята народного календаря, чи існують у родині сімейні реліквії, знання родоводу власної родини.

7. Проведення вільного часу: як у сім'ї дорослі і діти проводять вихідні дні, їхні захоплення, чи є загалні улюблені для всіх заняття.

8. Педагогічні висновки вчителя про спрямованість спільної роботи в сім'єю, виправлення помилок у сімейному вихованні, підсилення потенційних можливостей виховного потенціалу сім'ї (план індивідуальної роботи з сім'єю на семестр).

Кiлькiсть переглядiв: 563